Thursday, November 6, 2008

Prolog: Litavens kulturhistoria, uppsats - intro & innehåll

OM DEN LITAUISKA NATIONENS URSPRUNG OM TYSKA ORDENS RÔLE DERVID OCH DESS ÖFRIGA HISTORIA, SERSKILDT I PREUSSEN OCH BALTIKUM

Hvad tala vi om?
"Lithuania
(Ger. Litauen)

An ancient grandy-duchy united with Poland in the fourteenth century.


The Lithuanians belong to the Indo-Germanic family, of which they form with the Letts and the extinct Borussians (Old Prussians) the Balto-Slavonic group. Within the Russian Empire they dwell principally in the governmental districts of Kovno, Grodno, Tchernigoff, and, in smaller numbers, in some few districts of Russian Poland (total in 1897: 1,658,542, or, including the Letts, 3,094,469). In Germany they are found in the northern part of East Prussia and in West Prussia (total about 110,000)."

(Catholic Encyclopedia, New Advent online)


"Litaven (Lithauen, egtl. Lie'tuwa-, om namnet se Letter) omfattade i början af 16:de årh., såsom ett till det forna konungariket Polen hörande storfurstendöme, den norra och större hälften af det nuv. vestra Ryssland och bestod af det egentliga L. (vojevodskapen Vilna och Troki), vidare Svarta Ryssland l. Novogorodek och Podlesien s. samt Samogitien och Hvita Ryssland n. och ö. derom. Sammanlagd areal omkr. 270,000 qvkm. Hufvudstad var Vilna. För närv. ingår detta L. till sin största del i de ryska guvernementen Kovno, Vilna, Vitebsk, Mohilev, Minsk och Grodno samt till en mindre del i det polska guvern. Suvalki och det preussiska "regierungsbezirk" Gumbinnen (jfr Litaver). L. är till största delen slättland, rikt vattnadt af Dnjepr, Dnjester, Dunar Njemen, Bug och flere andra mindre floder; och ehuru stora sträckor upptagas af moras och småskog, är landet i allmänhet ganska fruktbart, med betydande åkerbruk (säd och lin) och boskapsskötsel."


"Litaver (L i t h a u e r), af samma folkstam som l e t t e r n a (se d. o.), kallas den inhemska befolkningen i de ryska och preussiska områden, som utgjorde kärnan af det forna storfurstendömet Litaven (se d. o.). Litavernas inhemska namn är liêtùwininkai (sing. -inkas), härledt af Liétuwa (Litaven), P. litwim R. litovtsi, Lat. lettones. Dock inskränker hvarje särskild grupp af Iitaverna ofta denna benämning till sin egen krets. Numera indelas de enklast i: 1) ryska litaver, omkr. 1 1/4 mill., i guvernementet Kovno och vestligaste delen af guvern. Vilna; 2) preussiska litaver, omkr. 220,000, i n. ö. hörnet af Ostpreussen, emellan ryska gränsen och linien Labiau-Gumbinnen; 3) polska litaver, omkr. 145,000, i n. ö. hörnet af Polen (guvern. Suvalki). Inom det ryska Litaven, som i sin helhet ofta kallas med sitt äldre namn Samogitien, tillägga de östligast boende litaverna blott sig sjelfva namnet litaver, men sina vestra grannar liksom ock de polske litaverna benämna de zemaicziai, "lågländare" (samogiter, sjamaiter), och sina östra grannar, hvitryssarna, gudai (af okänd betydelse). Deremot kalla de preussiske litaverna alla ryska litaver såväl i ö. som v. för zemaicziai och polska litaver för gudai. De litaviska landsdelarna, omkr. 66,000 qvkm., bilda sålunda ett sammanhängande afrundadt språkområde, med mer än 1 1/2 mill. litaver. De äro till trosbekännelsen allmännast romerskkatolska, men äfven unerade greker och lutheraner. I socialt hänseende bilda de den nedre klassen af landtbefolkningen, då bland dem, såsom bland letterna, godsegarna och stadsbefolkningen äro nästan uteslutande tyskar eller judar. Rörande litavernas mytologi, historia och språk se L e t t i s k m y t o l o g i, L i t a v e n samt nästa art.
H. A.
ALMKVIST, H., e. o. Professor (H. A.)."


[Uppenbarligen äro dessa encyclopedier från före första Verldskriget. Sedan dess har Litaven varit fritt, ockuperats igen och för ngt mer än tio år sedan - 1990 - blifvit fritt igen som första baltiska land i "Sjungande Revolutionen". Men de angifva det geografiska området rätt så väl, liksom de gå nära in på det historiska förloppet, som vi sednare skola se.]
Problemen

Innehåll:

Problem 1
1 Hänvisningar från eller om tiden före källor som relatera specifikt till Litauen och litauer

Problem 2
2, Misslyckad mission
3, Ryngold
4, Mindaugas
5, Gediminas
6 Kestutis och Algirdas
7 Vytautas, Jogailo och Jadvyga
8 Resten af Vladislav Jagellos regering och dennes efterträdares
9 Renaissancen, reformationen och motreformationen i Polen
min slutledning

NB: de båda ordnarnes historia är infogad dessemellan

2 comments:

Ancient Greek Philosopher said...

Um, just curious, but is this a
bilingual blog?

Hans-Georg Lundahl said...

It is an academic work for the Swedish University of Lund, in Swedish (mainly) and English (subsidiarily).

I used the adage: if you use one source, it is plagiarism, if you use two it is compilation, if you use three it is original work. This one has as sources:

a) diverse articles about Lithuania and Teutonic order related matters in Nordisk Familjebok, online, by diverse signatures, which already by itself alone gets past the ternal number of sources.

b) fewer in Catholic Encyclopedia, online, same matters, though only for second problem, emergence of Lithuania-Poland by the Conflict with Teutonic Order

c) diverse other sources, like Douay-rheims Bible online for defining meaning of word "nation" (first problems, origin of Lithuanian nation) or "Lithuania rising" (not online) for aspects of reign of Grand Duke "Kgidimin" (my favourite spelling of Gediminas, probably Ukrainian, in which language a hard G does not exist, and Gs are pronounced H, softly). Or, not online either, the table of sound law correspondences. Followed by my own conclusion about Baltic languages having an intermediate status between Germanic and Slavonic; but closer to Slavonic.

Since the academic work is already finished, so is this blog, I am only updating 2 problem with internal links.

In that second problem I leave the word almost entirely to the sources, adding very little proper analysis, but adding seriality to their original worth (in the Nordisk Familjebok you had to go from crossreference to crossreference before you had all the story).

Now I am adding internal links. Can you check out if they are working properly or getting you to the login?